»

20

Tháng
Học chữ Trung Quốc qua bộ 7: Học chữ Đậu, Sưởng, Dậu, Y, Cân, Hựu, Chỉ, Ất, Trùng, Chuy, Vũ, Quynh, Vi, Khảm, Phốc, Thái, Kỷ, Duật, Tân

Học chữ Trung Quốc qua bộ 7: Học chữ Đậu, Sưởng, Dậu, Y, Cân, Hựu, Chỉ, Ất, Trùng, Chuy, Vũ, Quynh, Vi, Khảm, Phốc, Thái, Kỷ, Duật, Tân

1.豆 2.鬯-酉 3.衣-巾 4.又-止 5.乙-虫 6.隹-羽 7.冂- 8.囗-凵 9.攵(攴)-采 10.几-聿-辛 dòu 1. 豆 chàng yǒu 2. 鬯 – 酉 yī jīn 3. 衣 – 巾 yòu zhǐ 4. 又 – 止 yǐ chóng 5. 乙 – 虫 zhuī yǔ 6. 隹 – 羽 jiōng 7. 冂 – wéi kǎn / qiǎn 8. 囗 – 凵 […]