»

29

Oct
Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “A”

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “A”

阿木林 ā mù lín – thằng ngốc, thằng đần 阿乡 ā xiāng – nông thôn, quê mùa, nhà quê 挨不上 āi bù shàng – chẳng liên quan đến nhau 挨呲儿 āi cī r – bị mắng, bị la rầy 挨个儿 āi gè r – từng người một 挨剋 āi kēi – bị mắng, bị la […]