»

06

Th11
Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “B” (pinyin)

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “B” (pinyin)

  巴不得 bā bu de 吧嗒 bā da 扒带子 bā dài zi 扒分 bā fēn 八九不离十 bā jiǔ bù lí shí 扒面 bā miàn 吧娘 bā niáng 吧女 bā nǚ 吧台 bā tái 拔 bá 拔撞 bá chuàng 拔份儿 bá fèn r 把 bǎ 把势 bǎ shi 掰 bāi 掰哧 bāi chi 拜拜 bái bái […]