Tất cả các bài có cùng Tag ‘nghe bai khoa tieng trung’

02 Tháng 5 2011

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài 44 – 昨天的讲座你去听了吗? – Bạn có đi nghe buổi tọa đàm hôm qua không?

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài 44 – 昨天的讲座你去听了吗? – Bạn có đi nghe buổi tọa đàm hôm qua không?

第44课 昨天的讲座你去听了吗? 课文 (一)昨天的讲座你去听了吗?   (张东和田芳谈他们昨天听的一个英语讲座……) 田芳:昨天的“知识经济”讲座你去听了吗? 张东:去了。 田芳:我怎么没有看见你啊? 张东:我去晚了,坐在最后边了。 田芳:他讲的你都听懂了吗? 张东:没有。很...

Xem chi tiết
stack