»

14

Th4
[Luyện nghe] Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Reading_China_5]

[Luyện nghe] Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Reading_China_5]

Đầu tiên bạn hãy download đoạn băng này về: Hãy nghe đoạn băng bạn vừa download về và điền vào chỗ trống Nghe băng và điền vào chỗ trống 你会怎样选择? 当你有多个选择的时候,你会怎么做?看看下面的文章,你会有更多的启示。 _____________ ,你一个人开车,突然,你发现前面有三个人招手,他们都请你停车,这三个人是: A、  一个受伤的老人 B、一个救过你的医生 C、一个你很喜欢的人 现在的问题是,你的车_____________ 。你会怎样选择?你可能选A,帮助最_____________;也可能选B,感谢医生救过你;或者选C,跟喜欢的人在一起。 请想一想,还有更好的办法吗? 散步。 Nếu là bạn thì bạn sẽ làm thế nào [peekaboo_content start=”hidden”] Pinyin bài nghe […]