Tất cả các bài có cùng Tag ‘hoc tieng trung quoc giao tiep’

03 Tháng 12 2010

Học tiếng Trung | đăng bởi

1000 câu giao tiếp tiếng Trung – Anh

1000 câu giao tiếp tiếng Trung – Anh

日常用语1000句 1. I see. 我明白了。 2. I quit! 我不干了! 3. Let go! 放手! 4. Me too. 我也是。 5. My god! 天哪! 6. No way! 不行! 7. Come on. 来吧(赶快) 8. Hold on. 等一等。 9. I agree。 我同意。 10. Not bad. 还不错。 11. Not yet. 还没。 12. See you. 再见。 13. Shut up! 闭嘴! 14. So long. 再见。 15. Why not? 好呀! (为什么不呢?) 16. Allow me. 让我来。 17. Be quiet! 安静点! 18. Cheer up! 振作起来! 19. Good job!...

Xem chi tiết
stack