Tất cả các bài có cùng Tag ‘[download]http://chinese.kenh7.vn/mp3/slow_chinese_49.mp3[/download]’

14 Tháng 4 2011

[Luyện nghe] – Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Slow Chinese 49]

[Luyện nghe] – Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Slow Chinese 49]

Đầu tiên bạn hãy download đoạn băng này về: [download]http://chinese.kenh7.vn/mp3/Slow_Chinese_49.mp3[/download] Hãy nghe đoạn băng bạn vừa download về và điền vào chỗ trống 放鸽子 运动会开幕式的时候,为了增加 _____________,常常要放很多鸽子。吴宇森的电影里面,也总是少不了_____________,画面就显得很浪漫。不过,如果你以为这就是放鸽子的全部意思,_____________ ,因为放鸽子还有...

Xem chi tiết
stack