»

16

Th4
Lược sử chữ Hán 5: Lệ thư – 隶书 (Lìshū)

Lược sử chữ Hán 5: Lệ thư – 隶书 (Lìshū)

Lệ thư 隶书 (hay chữ Lệ) là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển chữ Hán. Nó đánh dấu việc chữ Hán hoàn toàn thoát khỏi hệ thống tượng hình, trở thành văn tự thực sự với sự ước lệ cao trong hình chữ. Lịch sử: Nhiều người cho rằng, chữ Lệ […]

16

Th4
Lược sử chữ Hán 4: Tiểu triện – 小篆 (Xiǎozhuàn)

Lược sử chữ Hán 4: Tiểu triện – 小篆 (Xiǎozhuàn)

Tiểu triện小篆 hay Tần triện秦篆 là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc (221 trc.CN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được dùng đến khoảng đời Tây Hán. Do chữ triện cách viết phức tạp, hình chữ kì lạ, có thể tùy […]

16

Th4
Lược sử chữ Hán 3: Đại triện – 大篆 (Dàzhuàn)

Lược sử chữ Hán 3: Đại triện – 大篆 (Dàzhuàn)

Chữ Đại triện大篆 là thể chữ lưu hành thời Tây Chu (khoảng thế kỉ XI đến năm 771 trc.CN), phát triển từ Kim văn. Khái niệm “đại triện” cũng không thống nhất. Có người cho rằng đại triện bao gồm Kim Văn và Lựu Văn, lại có người cho rằng đại triện là Lựu Văn. […]

16

Th4
Sơ lược về thư pháp – khái niệm về thư pháp – 书法 (Shūfǎ) – Calligraphy

Sơ lược về thư pháp – khái niệm về thư pháp – 书法 (Shūfǎ) – Calligraphy

书法 – Thư pháp Bài 1: Khái niệm thư pháp书法定义 书法,简单的说,就是写字(书)的� �法(法)。但“书法”这一概念的内� ��不仅仅是写字的方法。书法是通过使 用特定工具,按照严谨规则来书写文� �的艺术。 从这个定义来讲,我们可以从三个方� �来探究“书法”:工具、规则、文字� �� 特定工具主要指的是毛笔、墨水、纸� �砚台(统称文房四宝)。 书写规则也有较多的,而且非常严谨� �不得随便挥笔。规则包括运笔、行笔� ��间架结构、章法等。 文字多指汉字,也可能是日本假名字� �韩国严文、越南喃字。 Thư pháp, nói một cách đơn giản là cách viết chữ. Nhưng khái niệm thư pháp có một nội hàm rộng lớn hơn nhiều. Thư pháp là môn nghệ thuật […]