»

21

Th10
Giáo trình Chinese-tools – Bài số 02 – Luyện phát âm – 谢谢 (Xièxie) – Xin cám ơn!

Giáo trình Chinese-tools – Bài số 02 – Luyện phát âm – 谢谢 (Xièxie) – Xin cám ơn!

Cách đọc (Rules of phonetic spelling) 1 zi ci si = z c s 2 zhi chi shi = zh ch sh 3 ju jue juan jun qu que quan qun xu xue xuan xun = = = jü jüe jüan jün qü qüe qüan qün xü xüe xüan xün 4 yu yue yuan yun […]