Tất cả các bài có cùng Tag ‘cac buoc hoc tieng nhat co ban’

13 T10 2010

500 chữ Trung Quốc cơ bản buộc phải học

500 chữ Trung Quốc cơ bản buộc phải học

A (3 chữ) ǎi 矮 [ải/nụy] lùn. ài 愛 ( 爱 ) [ái] yêu. ān 安 [an] yên ổn. B (30 chữ) bā 八 [bát] 8. bǎ 把 [bả] quai cầm, cán. bà 爸 [bá] tiếng gọi cha. bái 白 [bạch] trắng. bǎi 百 [bách] 100. bài 拜 [bái] lạy. bān 般 [ban] bộ phận, loại. bàn 半 [bán] phân nửa. bàn 辦 ( 办 ) [bạn/biện] làm việc. bāo 包 [bao] bọc lại. bǎo 保 [bảo] bảo vệ. bào 報 ( 报 ) [báo] báo cáo, tờ ...

Xem chi tiết
stack