»

25

Th10
500 chữ Trung Quốc cơ bản buộc phải học

500 chữ Trung Quốc cơ bản buộc phải học

A (3 chữ) ǎi 矮 [ải/nụy] lùn. ài 愛 ( 爱 ) [ái] yêu. ān 安 [an] yên ổn. B (30 chữ) bā 八 [bát] 8. bǎ 把 [bả] quai cầm, cán. bà 爸 [bá] tiếng gọi cha. bái 白 [bạch] trắng. bǎi 百 [bách] 100. bài 拜 [bái] lạy. bān 般 [ban] bộ phận, […]