»

10

Tháng
Nguồn gốc và ý nghĩa của câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”

Nguồn gốc và ý nghĩa của câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”

Nhân tiện chat với Wei Laoshi, khi tôi có nói: Ni hao, Wei laoshi! Thầy Tuấn rất khiêm tốn nói rằng: "算不上老师了啊, 没能带好你们。都是你们自学成才"  – "Suàn bù shàng lǎoshī le a, méi néng dàihǎo nǐmen. Dōu shì nǐmen zìxué chéngcái" (Dịch ra đại ý là: Không dám nhận làm giáo viên của các bạn, đều là […]