[Luyện nghe] Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Reading_China_5]

140
Đánh giá bài viết

Đầu tiên bạn hãy download đoạn băng này về:

Hãy nghe đoạn băng bạn vừa download về và điền vào chỗ trống

Nghe băng và điền vào chỗ trống

你会怎样选择?

当你有多个选择的时候,你会怎么做?看看下面的文章,你会有更多的启示。 _____________

,你一个人开车,突然,你发现前面有三个人招手,他们都请你停车,这三个人是:

A、  一个受伤的老人
B、一个救过你的医生
C、一个你很喜欢的人

现在的问题是,你的车_____________ 。你会怎样选择?你可能选A,帮助最_____________;也可能选B,感谢医生救过你;或者选C,跟喜欢的人在一起。

请想一想,还有更好的办法吗? 散步。

Nếu là bạn thì bạn sẽ làm thế nào

[peekaboo_content start="hidden"]
Pinyin bài nghe

 Nǐ huì zěnyàng xuǎnzé?

 Dāng nǐ yǒu duō gè xuǎnzé de shíhou, nǐ  huì zěnme zuò? Kàn kàn xiàmiàn de wénzhāng, nǐ huì yǒu gèng duō de  qǐshì.  _____________

 , Nǐ yīgèrén kāichē, túrán, nǐ fāxiàn qiánmiàn yǒusān gèrén zhāoshǒu, tāmen dōu qǐng nǐ tíngchē, zhè sān gè rén shì:

 A, yīgè shòushāng de lǎorén
 B,​​yīgè jiù guò nǐ de yīshēng
 C, yīgè nǐ hěn xǐhuan de rén

 Xiànzài de wèntí shì, nǐ de jū_____________ . Nǐ huì zěnyàng xuǎnzé? Nǐ  kěnéng xuǎn A, bāngzhù zuì_____________; yě kěnéng xuǎn B, gǎnxiè  yīshēng jiù guò nǐ; huòzhě xuǎn C, gēn xǐhuan de rén zài yīqǐ.

 Qǐng xiǎng yī xiǎng, hái yǒu gèng hǎo de bànfǎ ma? Sànbù.
[/peekaboo_content][peekaboo]  - Xem Pinyin bài nghe
Giáo trình học tiếng Trung Online [Luyện nghe] Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Reading_China_5]
Có thể bạn quan tâm  Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 13

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN